Nieuwjaarsberichten RvB / RvT 

Nieuwjaarsbericht van de interim bestuurder met hulp van diverse collegae.

 

We mogen met elkaar het nieuwe jaar 2022 weer ingaan. Helaas is een bijeenkomst opnieuw niet mogelijk vanwege de zorgen en maatregelen rond Corona. Ook het jaar 2021 werd in belangrijke mate weer bepaald door alle beperkingen dienaangaande.

Na de koude wintermaanden van februari waarin eventjes kon worden geschaatst, ging Nederland optimistisch het voorjaar tegemoet. Vele beloftes over het verloop van de coronapandemie moesten regelmatig worden bijgesteld. Maar de zomer kwam en we konden weer meer ondernemen. De mondkapjes mochten af en we gingen massaal naar buiten, ook u mocht weer naar buiten. In het kwartaalblad “Kiek Uut" stonden mooie verhalen en foto’s opgenomen.  Bruiloften van medewerkers, geboortes, fietsen op de duo fiets, uitstapjes en bewonersvakanties. Dat doet ons allen goed. Het najaar bracht weer meer besmettingen en zoals dhr. A. den Braber schreef de "Schutse gemeenschap” beleefde een ernstvolle periode.

Omdat ik nog maar kort in u midden werkzaam ben, heb ik aan diverse collegae gevraagd wat zij belangrijk vinden om te melden in dit nieuwsjaar bericht.

Een collega verwoorde het zo: “Door het onverwacht weg vallen van management en bestuur is er onzekerheid gekomen, wat ook veel emoties heeft teweeg gebracht. Maar door de binding en saamhorigheid onder de medewerkers zijn we weer een heel eind gekomen”. Die ervaring van saamhorigheid wordt door een ander ook benoemd: “Het samen-gevoel en de verbinding tussen medewerkers, vrijwilligers, familie en bewoners of cliënten kenmerkt Schutse Zorg Tholen. De samenwerking bestaat uit de wil en de gedrevenheid om het beste voor de ander te zoeken en maakt de organisatie tegelijkertijd warm én slagkrachtig”. Ook de passie om te innoveren en te ontwikkelen in het belang van de cliënt wordt gezien en gewaardeerd.

Anderen benoemen een rijtje van die innovaties en ontwikkelingen in concrete resultaten waar ze trots op zijn. In dit rijtje staat bijvoorbeeld “Behalen van het Prezo-Care keurmerk, behalen van het Böhm keurmerk extramuraal, uitbreiding van de zorgboerderij ‘An de Diek’ en de realisatie van de tuinkamer.” Op allerlei manieren zetten medewerkers en vrijwilligers zich in om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven.

We hebben gelukkig te maken met een volle wachtlijst en we zijn dankbaar dat samen met gemotiveerde medewerkers de zorg geboden kan worden. Vanuit de ervaringen van 2021 willen we het personeel bedanken voor hun inzet en trouw aan de organisatie. Corona heeft veel extra tijd en inspanning gevraagd, maar de zorg vanuit het hart heeft er niet onder geleden. Juist in tijden van crisis is het  zo belangrijk om te beseffen dat we werken en leven vanuit de gezamenlijke drijfveer om het goede voor de ander te zoeken, zowel voor u als bewoner of cliënt als voor elkaar als collega’s. We hebben gewerkt met de DISC-persoonlijkheidsprofielen en we hebben veel van elkaar geleerd. Die leerwinst willen we het komende jaar vasthouden.

De ontwikkelingen in de gehele ouderenzorg staan niet stil. Ook van ons wordt gevraagd om te ontwikkelen. We zetten bijvoorbeeld al tal van technologische oplossingen in om zorg op maat te kunnen bieden. In de zorg wordt gewerkt met sensoren, valalarmering, Freestyle Libre (apparaat dat glucosewaarden meet zonder daarvoor te hoeven prikken), Medido (automatische medicijndispenser), WOLK (heupairbag die breuken bij valincidenten voorkomt) en de smartglasses (t.b.v. e-consult van behandelaren). Verder willen we graag verder verbeteren in persoonsgerichte zorg en het versterken van samenwerkingsverbanden om de zorg nog beter bij uw situatie en uw wensen aan te laten sluiten.

Tot slot laat ik Peter Kok nog even de woorden van begin 2021 actualiseren:

Er is in 2021 ook intensief nagedacht over de strategie voor de periode 2021-2025: wat zijn de ontwikkelingen binnen de zorg, vergrijzing en overheidsbeleid? Welke vraag naar welke zorg en op welke plaats en in welke vorm…  digitalisering robotisering  en nog vele andere ontwikkelingen zijn daarin meegenomen. De groei van de zorgverlening vraagt ook om versterking van de structuur en het aantrekken van deskundigheid, voor 2022 zal daar ook in de begroting ruimte voor vrijgemaakt worden. Schutse Zorg Tholen wil bij de tijd blijven maar vooral aan blijven sluiten bij de vraag en de beleving van bewoners, cliënten en familie. Dat zal veel tijd en energie en inzet vragen van al onze medewerkers, met als doel nog betere zorg vanuit de basis: Zorg vanuit het hart! Daarbij is de aandacht voor levensvragen van groot belang. We mogen onze bewoners en cliënten ook iets bieden; het Woord van God mag er zijn, richtinggevend en troost biedend ook bij alle teleurstellingen en zorgen van de ouderdom en afnemende krachten.

We hopen in 2022 ook weer toe te mogen werken naar ‘normaal’: groepsactiviteiten, ontmoetingen en activiteiten buitenshuis. Hoe en wanneer zal de tijd ons leren. We zijn dankbaar voor de zeer betrokken en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers en de positieve betrokkenheid van familieleden en mantelzorgers.

Van harte wensen wij iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij onze zorgstichting, in welke vorm en op welke locatie dan ook, een gezegend, voorspoedig en gezond 2022 toe!

 

André Lokerse, interim bestuurder

Januari 2022

Nieuwjaarsbericht RvT 2022

 

 

Beste lezer,

 

Namens de Raad van Toezicht willen we u van harte alle goeds en Gods zegen toewensen voor het jaar 2022! We hebben opnieuw een zeer bijzonder en bewogen jaar achter ons. We zitten weer midden in een periode waarin we beperkt worden in datgene wat voor ons zo gewoon en gebruikelijk is. Opnieuw missen we de kerstviering, de oudejaars- en nieuwjaarsbijeenkomst en daarbij de fijne en ook zinvolle kontakten met u. Ook het samenzijn met familie, vrienden en bekenden missen we. En mogelijk heeft u persoonlijk iemand die u dierbaar was verloren in het afgesloten jaar. Of heeft u een ernstvolle periode beleefd. Dat hebben we ook zeker beleefd als ‘Schutse gemeenschap’. We denken dan terug aan 16 november jl toen het ingrijpende bericht kwam dat onze facilitair manager Henk Aarnoudse was overleden. Wat een slag voor de familie; hoe ingrijpend ook voor ons allen die bij Schutse Zorg Tholen zijn betrokken. Ook voor onze bestuurder Peter Kok, die na ziekte weer halve dagen werkte, was het een dermate schok dat hij zijn werk in het geheel niet kan verrichten tot op dit moment. In ons nieuwsbericht van 2021 schreven we het volgende: “… mag (gaan) ervaren zoals een psalmdichter dat verwoorde: “…’t blij vooruitzicht dat mij streelt…”. We weten niet wat voor ons ligt, maar dan gloort er licht ook als het voor ons donker en somber is.” Hoe waar is dat geworden voor Henk. We hopen dat dit tot troost mag zijn voor de familie en dat het hun kracht mag geven om verder te gaan, ook als het gemis zo indringend gevoeld wordt. We hopen en bidden dat ook voor Peter en zijn gezin er licht mag gloren en hopelijk herstel mag worden ervaren.

 

Als Raad van Toezicht hebben we geconstateerd dat er zeer veel inspanningen zijn verricht om de zorg en het welbevinden van iedereen op een zo hoog mogelijk peil te houden ook in tijden van corona. Niet alleen op de locatie in Sint-Annaland maar ook in de woonzorgcentra, dagopvanglocaties en in de thuiszorg. Ook bij het overlijden van onze facilitair manager, Henk en de afwezigheid van onze bestuurder, Peter was er spontaan de bereidheid om de schouders er onder te zetten zodat alles in goede banen kon worden geleid. Gelukkig hadden we binnen 2,5 week een ervaren bestuurder in de persoon van André Lokerse bereid gevonden om tijdelijk de plaats van Peter in te vullen. We zijn voor deze, hartverwarmende inzet alle medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en iedereen die op enigerlei wijze betrokken was zeer erkentelijk! Ook zeer veel dank voor de meelevende en hartverwarmende reacties die we mochten ontvangen!

 

Als Raad van Toezicht zijn we in het achterliggende jaar, naast de gebruikelijke zaken die bij het toezichthouden horen, vooral betrokken geweest bij het vaststellen van het Strategisch plan 2021-2025. Vooral ook het verder uitwerken van dit plan in diverse deelplannen. Het zal met name gaan om renovatie en uitbreiding van het pand. Om innovatie, technologie en vernieuwingen in de zorg op de locaties maar ook in de thuiszorg mogelijk te blijven maken. Maar zeker ook, gezien de relatief kleine omvang van de organisatie, het onderzoeken van de kwetsbaarheden en het opheffen daarvan. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan personele invulling maar ook hoe er met anderen kan worden samengewerkt. Daarbij zijn we als Raad van Toezicht van mening dat een fusie met een collega zorgaanbieder niet noodzakelijk is. Een bijkomend aandachtspunt voor de Raad van Toezicht in dit verband is de opvolging van de bestuurder, mogelijk, binnen afzienbare tijd. Om die reden hebben we het afgelopen jaar een procedure voor de benoeming van een opvolger vastgesteld.

We zijn als Raad van Toezicht blij dat inmiddels een deskundig beleidsmedewerker zich over al deze zaken kan buigen en de plannen verder kan uitwerken en de uitvoering kan begeleiden.

 

De cijfers van Schutse Zorg Tholen tonen aan dat de zorgvraag toeneemt en dat cliënten, Zorgkantoor, verzekeraars en de gemeente Tholen de Schutse weten te vinden en gelukkig ook weten te waarderen. De organisatie zal dan ook naar onze mening verder moeten worden uitgebouwd om aan de toenemende vragen te kunnen voldoen. We voelen ons als Raad van Toezicht verantwoordelijk om voor onze Thoolse gemeenschap de verworven plaats als Protestants Christelijke Zorgorganisatie op z’n minst te behouden. Sterker nog, we vinden het belangrijk dat de Schutse haar aanbod van ‘Zorg vanuit het hart’ blijvend verbetert en toekomstgericht blijft door ontwikkelen. Daarbij gedreven door haar missie en visie zoveel als mogelijk aansluiten bij de behoeften en wensen van onze Thoolse gemeenschap. Als Raad van Toezicht vinden we dat die organisatieverandering/-versterking in 2022 prioriteit moet krijgen.

 

We zijn als Raad van Toezicht verheugd om te mogen constateren dat de kwaliteit van zorg hoog staat aangeschreven. Kwaliteit en Veiligheid is een onderwerp dat elke vergadering op onze agenda staat en blijft staan. Het continu werken aan betere kwaliteit moet centraal blijven staan. Leren en verbeteren is niet vrijblijvend, maar is de norm voor goede kwaliteit van zorg. Op basis van diverse onderzoeken en aanbevelingen zijn we van mening dat hierin ook nog een verbeterslag gemaakt kan worden en dat deze ook prioriteit moet krijgen in dit jaar.

 

Ook de identiteit is voor ons als Raad van Toezicht een blijvend aandachtsgebied. Bij alle ontwikkelingen geldt onverminderd het doorslaggevende belang van het borgen en ontwikkelen van de onderscheidende christelijke identiteit van de organisatie. We constateren dat, met betrekking tot de identiteit in de praktijk, de afgelopen jaren maatwerk is geleverd in de projecten Scheldeoord en Vestehof, ook wat betreft de personele inzet. Daar zijn we als Raad van Toezicht blij mee. Daarnaast zien we ook dat op de hoofdlocatie een verbreding waarneembaar is wat de identiteit van de bewonerspopulatie betreft. Samen met de toenemende arbeidsmarktproblematiek voor zorgpersoneel is het dan ook nodig om te komen tot een herbezinning en praktische invulling van het personeelsbeleid. In het eerste kwartaal van 2022 denken we dit proces van herbezinning af te ronden met het vaststellen van het (herzien) beleidsdocument ‘Werving en selectie’.

We noemden zojuist de arbeidsmarktproblematiek. Hoewel op dit moment gelukkig geen tekort aan zorgpersoneel wordt ervaren, is er wel de zorg dat er op termijn landelijk een fors tekort zal ontstaan. Als Raad van Toezicht vinden we dit zorgelijk. Immers zou dit kunnen betekenen dat we onze missie onvoldoende gestalte kunnen geven. Onze (interim)bestuurder is betrokken bij diverse provinciale overleggroepen en er wordt deelgenomen aan projecten, ook met verwante identiteitsgebonden organisaties om voor het verwachte tekort oplossingen te bedenken. Toch willen we opnieuw bij deze ook aan u als lezer uw aandacht vragen voor deze zorg. Mogelijk kunt u hierin op enigerlei wijze iets betekenen. Ook willen we de participerende kerken oproepen deze zorg ook tot hun aandachtsgebied te rekenen.

 

Als Raad van Toezicht zijn we van mening dat Schutse Zorg een goede en gewaardeerde plaats heeft in de Thoolse gemeenschap en in het ‘Zorglandschap in Zeeland’. In de eerste plaats komt daarvoor God de dank toe. Daarnaast spreken we onze dank en waardering uit richting de bestuurder, medewerkers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij onze mooie organisatie. Laten we ook in 2022 ons samen mogen inzetten voor alle cliënten die onze zorg en begeleiding nodig hebben. Dat we dit mogen doen tot eer van God en tot welzijn van onze naasten. Biddend om wijsheid, gezondheid en kracht. Dat Hij uw en onze Leidsman mag zijn ook in 2022!

 

Met een hartelijke groet,

 

Adri den Braber

Voorzitter Raad van Toezicht

Zorgmethodiek Böhm in Schutse Zorg Tholen

Onze belevingsgerichte zorgmethodiek volgens Erwin Böhm

Ouderen hebben met hun levenslange ervaring een persoonlijke beleving van het leven opgebouwd. Bij geheugenproblemen en dementie wordt dat de enige herkenbare wereld, soms ver weg van de realiteit.

Om een thuisgevoel te bevorderen en onrust te vermijden willen wij zoveel mogelijk en heel consequent aansluiten bij die persoonlijk herkenbare wereld, maar dat is niet eenvoudig. Meestal vullen we zo’n wereld onbewust in vanuit onze eigen ervaring en dan gaat het mis. Daarom hanteren we voortaan een zorgmethodiek, die ons leert om wel degelijk goed aan te sluiten bij de persoonlijk beleefde leefwereld. Het is de methodiek die vernoemd is naar de Oostenrijkse verpleegkundige Erwin Böhm. We verzamelen de zelf vertelde levensverhalen en de persoonlijke levensgeschiedenis. Dat wordt leidend bij de invulling van de dag. Het heeft gevolgen voor de dagelijkse organisatie van de zorg, maar we maken de dagelijkse gang van zaken voor onze bewoners een stuk aangenamer. Men voelt zich nog beter thuis in De Schutse!

De zorgmethodiek volgens Erwin Böhm

We weten dat mensen met dementie teruggrijpen naar oude herinneringen en vaardigheden. Vaak is dat niet zoals het werkelijk was, maar zoals men dat nu persoonlijk beleeft. Het is de wereld waarin zij steeds dieper verzinken. Zij sluiten niet meer aan bij onze dagelijkse realiteit. En als we de persoonlijke belevingswereld van de cliënt niet kennen, dan kan dat leiden tot misverstanden en (gedrags-)problemen.

Psychobiografie
Als eerste verpleeghuis in Nederland werken wij daarom voortaan met een bijzondere methode. Het is een Oostenrijks-Duitse methode, die al heel veel mooie resultaten heeft laten zien in het buitenland. De effecten van de methode zijn officieel onderzocht en erkend. Het is de psychobiografische methode, ofwel de methode volgens de Oostenrijkse verpleegkundige Erwin Böhm (geboren in Wenen, 1940).

Dagplan met activiteiten
Voortaan luisteren we aandachtig naar de persoonlijke verhalen, liedjes, versjes en uitdrukkingen van onze cliënten. Alles wat daarvan informatie biedt over de belevingswereld waarin zij zich bevinden, leggen wij vast. Die informatie verwerken wij naar individueel passende zorgdoelen en zelfs een individueel dagplan. We bedenken er passende activiteiten bij, waardoor mensen hun vaardigheden minder snel verliezen. Die activiteiten zijn vaak gericht op persoonlijke zingeving, waardoor men zich (nog) beter thuis gaat voelen bij ons.

Het betekent best veel voor onze organisatie. Medewerkers zijn en worden opgeleid. Er zal geïnvesteerd worden in veel meer verschillende activiteiten voor cliënten. Zo gaan we bijvoorbeeld een Zorgboerderij starten, maar ook op onze andere locaties komen meer passende elementen. Denk maar aan kleine dieren, aan kweekbakken voor groenten en kruiden of aan een bootje om op te knappen. Het is afhankelijk van wat onze cliënten nodig hebben.

Samen
Alles wat we in deze methode doen, wordt in goed overleg met onze cliënten en hun mantelzorgers gedaan. Samen kunnen we het verschil maken voor onze cliënten, waardoor hun dag naar tevredenheid wordt ingevuld.

Wilt u als vrijwilliger meehelpen bij een van onze activiteiten? Neem vrijblijvend contact op.

Meten is weten
Weet u wat daarbij ook nog handig is? We kunnen de resultaten op een objectieve manier meten. Dat betekent, dat we tijdig weten of onze inspanningen resultaat opleveren, of dat we het anders moeten aanpakken.