Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg is breed opgezet en zal in de jaren vanaf 2017 verder worden uitgewerkt door overheid, toezichthouders en brancheorganisaties. Het kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke register van het Zorginstituut.  Het ZI zal de verschillende ontwikkelopdrachten op de wettelijke Meerjarenagenda plaatsen en de regie op de implementatie blijven voeren. Binnen het kader is de cliënt het vertrekpunt: ‘kwaliteit in dialoog’. In welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven? Verder staat het continu werken aan betere kwaliteit centraal. Leren en verbeteren is niet vrijblijvend, maar is de norm voor goede kwaliteit van zorg. Verder is het van belang om een verbinding te hebben tussen Zorg Thuis en de wijkverpleging met de verpleeghuiszorg. Personeelssamenstelling is een integraal onderdeel van goede kwaliteit van zorg, een valide norm hiertoe zal ontwikkeld worden.

De regie van dit alles ligt bij het ZI, de uitvoering bij de sectorpartijen.

Schutse Zorg Tholen heeft besloten de agenda voor het Kwaliteitskader waar mogelijk uit te werken en vorm te geven in samenwerking met de collega instellingen.

 

Personeelsamenstelling

In het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) Nedap is het zorgleefplan leidend gebaseerd op de vier domeinen: lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, woon- en leefomstandigheden en participatie. De zorg voor de cliënt wordt kleinschalig georganiseerd in de vorm van twee afdelingen voor kleinschalig wonen psychogeriatrie en drie afdelingen voor somatische verpleeghuisbewoners. Voor deze drie afdelingen zijn ook drie huiskamers beschikbaar voor groepsopvang gedurende de dag en avond. De Eerst Verantwoordelijke verzorgende ( EVV) voor de afdelingen somatiek en de Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) voor de afdelingen kleinschalig wonen coördineert de (multi) disciplinaire zorg en draagt zorg voor de continuïteit van de zorg in afstemming met de cliënt/cliëntsysteem. De intramurale teams bestaan uit professionals met opleidingsniveau 1 t/m 4 met de nadruk op niveau 3 verzorgende IG.

 

Voor de behandelzorg (20 plaatsen PG en somatiek)  zijn de Specialist Ouderzorg (SOG) en verschillende paramedici  als fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en diëtiste als specialisten betrokken bij de zorg. Als verpleegkundige specialisaties zijn  een Palliatieve Verpleegkundige, een Continentie Verpleegkundige en een Wondverpleegkundige aan de instelling verbonden.

Voor geestelijke ondersteuning is een predikant voor negen uur per week aan de instelling verbonden.

Naast de professionals zijn ongeveer 150 vrijwilligers betrokken  bij groep gebonden of individuele activiteiten. Voor het Hospice zijn ongeveer 25 vrijwilligers beschikbaar die geschoold zijn in de Palliatieve Zorg.