Mantelzorgproject

Schutse Zorg Tholen vindt het erg belangrijk dat het sociale netwerk van cliënten in stand blijft na opname in het zorgcentrum. Familie en mantelzorgers zijn  belangrijk voor het welbevinden van de cliënt. Het inzetten en motiveren  van mantelzorgers vindt Schutse Zorg Tholen dan ook belangrijk. De Samen Doen waardering is daar onderdeel van.

In Schutse Zorg Tholen wordt onder mantelzorg het volgende  verstaan:

Mantelzorg is zorg die verleend wordt aan een bepaald persoon waarmee een emotionele en/of relationele band bestaat. Dus niet een groep cliënten.

Een mantelzorger kan een familielid van een cliënt zijn maar ook een vriend(in), buurvrouw etc.

Een mantelzorger kan diverse aspecten in zich hebben zoals actieve zorg, particuliere zorg als ook welzijnsaspecten.

Afspraken met betreffende cliënten mantelzorger worden door de Eerste Verantwoordelijke Verzorgende gemaakt en vastgelegd in het zorgplan van de cliënt. Deze afspraken worden regelmatig geëvalueerd in de zorgleefplanbespreking of het Multi Disciplinair Overleg. De coördinator mantelzorgbeleid biedt hierin ondersteuning en stelt met mantelzorgers een overeenkomst op. Er is een informatiefolder beschikbaar.